محصولات مزه‌طور

خوراک های کوبیده مخصوص

خوراک کوبیده مخصوص

مواد آماده طبخ

مواد آماده طبخ برای مشتری

بختیاری

آماده سازی بختیاری آماده طبخ (خام) به سفارش مشتری عزیز

بسته بندی

بسته بندی مزه‌طور

جوجه کباب زعفرونی آماده طبخ مزه‌طور

جوجه کباب زعفرونی آماده طبخ مزه‌طور
هر سیخ حاوی ۱۰۰گرم شنسیل

اچین زعفرونی اماده طبخ مزه‌طور

پاچین زعفرونی آماده طبخ مزه‌طور
هر سیخ حاوی ۳عدد پاچین متوسط

بال زعفرونی اماده طبخ مزه‌طور

بال زعفرونی آماده طبخ مزه‌طور
هر سیخ حاوی ۴عدد بال متوسط